• کاردانی
    کارشناسی
    کارشناسی ارشد

خبرنامه

اطلاعیه جلسه توجیهی در مورد نحوه ارائه پروپوزال مقطع کارشناسی ارشد

ادامه مطلب

گروه های آموزشی

معرفی گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتقاعی مهرگان محلات

ادامه مطلب

ثبت نام ها

تاریخ ثبت نام پذیرفته شدگان براساس سوابق تحصیلی مقاطع کاردانی فنی و حرفه ای و کاردانی به کارشناسی

ادامه مطلب

تقویم آموزشی

شروع ترم تحصیلی: 94/11/17 لغایت 95/3/27 تاریخ انتخاب واحد: 94/11/07 لغایت 94/11/12

تاریخ حذف و اضافه:94/11/17 لغایت 94/11/21 تاریخ حذف تک درس:95/02/05 لغایت 95/02/08

تاریخ برگزاری امتحانات: 95/03/16 لغایت 95/03/27

اطلاعیه هایاطلاعیه

اطلاعیه صندوق رفاه