• کاردانی
    کارشناسی
    کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد

جلسه توجیهی تنظیم پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد

ادامه مطلب

گروه های آموزشی

معرفی گروه های آموزشی موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتقاعی مهرگان محلات

ادامه مطلب

امور فرهنگی موسسه

اردوی زیارتی- سیاحتی مشهد مقدس

ادامه مطلب

تقویم آموزشی

تاریخ نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93: 1393/11/05 لغایت 1394/03/30 تاریخ انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93: 1393/11/05 لغایت 1393/11/10

تاریخ حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93: 1393/11/26 لغایت 1393/11/30 تاریخ حذف تکدرس نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93: 1394/02/15 لغایت 1394/02/16

تاریخ شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 94-93: 1394/03/16 لغایت 1394/03/28

اطلاعیه هایراه اندازی سایت جدید

راه اندازی سایت جدید دانشگاه در دی ماه 1393

جلسه توجیهی تنظیم پروپوزال

جلسه توجیهی تنظیم پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد; با حضور معاونت آموزشی موسسه و مدیران گروه زمان:پنجشنبه 94/02/10 ساعت 9:15 مکان:کلاس 210